تاکسی آنلاین آس تاکسی یک سیستم هوشمنِد درخواست تاکسیِ می توانند بدون نیاز به تماس تلفنی یا دادن آدرس به موقعیت مکانی خود خودرو دربست کنند آس تاکسی خودروهای موجود در اطرافتان را نمایش میدهد، پس از درخواست آس تاکسی شما را به سرعت با نزدیکترین تاکسی به مقصد خواهد رساند.